Přehled povinně zveřejňovaných informací

Přehled informací povinně zveřejňovaných PÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. a podle usnesení vlády č. 381 ze dne 22. 5. 2013 - aktualizace k 10. 5. 2024
1.Úplný název povinného subjektu:
Puncovní úřad
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Puncovní úřad vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR 19/1993Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
3.Popis organizační struktury povinného subjektu:

Informace je obsažena na webových stránkách PÚ v části Organizační schéma

Seznam představených/vedoucích zaměstnanců, včetně kontaktů a CV:

předsedkyně Ing. Jana Davídková 225 982 101 CV
ředitel odb.puncovní inspekce Mgr. Josef Šťastný 225 982 102
ředitel odb. puncovní kontroly Mgr. Roman Kopečný 225 982 105
4.Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e - podatelna, datová schránka:
Informace je obsažena na webových stránkách PÚ v části Kontakty
Datová schránka: 3umaayk
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
ČNB, pob. Praha, č.ú.: 19-2728011/0710
6.Identifikační číslo organizace (IČ):
00002542
7.Daňové identifikační číslo (DIČ):
PÚ není plátcem DPH
8.Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
Informace je obsažena na webových stránkách PÚ v části Údaje o rozpočtu.
9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
 • Telefonicky podaná žádost (telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách PÚ v části Kontakty),
 • písemně podaná žádost (Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1, popř. podatelna),
 • žádost podaná datovou schránkou (id schránky: 3umaayk ),
 • elektronicky podaná žádost ().
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožadování anebo obdržet rozhodnutí:
 • Podatelna/sekretariát PÚ (Po, St 7:30 - 17:00 hod., Út, Čt 7:30 - 15:30 hod., Pá 7:30 - 14:00 hod.),
 • datová schránka PÚ (3umaayk),
 • elektronická podatelna PÚ ()
11.Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí PÚ lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Subjekty se odvolávají k Ministerstvu průmyslu a obchodu, prostřednictvím Puncovního úřadu (nebo-li Odvolání je podáno u Puncovního úřadu).

Odvolání lze podat:

 1. písemně na adresu Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00, Praha 1
 2. datovou zprávou
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formuláře jsou umístěny na webových stránkách PÚ v části Formuláře.
13.Popis postupů (návody pro řešení životní situace):
Informace jsou obsaženy na webových stránkách PÚ v části Časté dotazy.
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 • Zákon č. 539/1992Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů ( č.19/1993 Sb., 127/2003 Sb., 157/2006 Sb. A 227/2009 Sb.);
 • Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 309/2002 Sb.;
 • Vyhláška č. 53 /1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky 364/2003 Sb.;
 • Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Uvedené i navazující předpisy jsou k nahlédnutí na webových stránkách PÚ v části Legislativa.

15.Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

ÚkonKč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé1,50
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé2,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé2,50
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé3,50
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné30,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné44,00
1 ks nenahrané disketycca. 15,00 - podle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CDcca. 35,00 - podle skutečných nákladů
Poštovné a balnédle aktuálního ceníku poštovních služeb
Každá započatá půlhodina práce100 Kč

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 50,-- Kč, lze ji poskytnout zdarma.

16.Interní protikorupční program Puncovního úřadu

Interní protikorupční program je zpracován v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, Rámcový rezortní protikorupční program, Rezortní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Akční plány pro boj s korupcí na jednotlivé roky. Cílem protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci PÚ. Podrobné informace týkající se boje proti korupci najdete na internetových stránkách www.korupce.cz.

Vaše podezření na korupční jednání související s činností Puncovního úřadu můžete oznámit na protikorupční e-mail .

Související dokument: Protikorupční program PÚ a Etický kodex úředníka

17.Schránka pro oznamování protiprávního jednání služebním úřadem

Na základě Směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl zřízen Puncovním úřadem vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Příslušnými osobami pověřenými přijímáním a vyřizováním podání jsou:

 • Ing. Petra Babičová, Ph.D., tel. +420 607 036 195
 • Bc. Silvie Korýdková, tel. +420 607 249 207

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

 1. prostřednictvím schránky umístěné na budově sídla Puncovního úřadu, Kozí 4, Praha 1
 2. osobně v podatelně Puncovního úřadu nebo písemně na adresu: Kozí 4, 110 00 Praha 1
  V případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL
 3. telefonicky na výše uvedená tel. čísla (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
 4. e-mailem: .

Informace lze podávat také Ministerstvu spravedlnosti ČR způsobem, který je uveřejněn na jeho internetových stránkách (tj. osobně telefonicky nebo písemně) a také na odkazu Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

PÚ dále sděluje, že v souladu se zákonem nepřijímá oznámení od osob, které pro něho nevykonávají nebo nevykonávali práci nebo jinou obdobnou činnost dle kritérií definovaných zákonem a dále posuzuje oznámení, pro která se poskytuje ochrana totožnosti oznamovatele.

Další podrobnosti k oznamování protiprávního jednání jsou v dokumentu.

18.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
Informace jsou obsaženy na webových stránkách PÚ v části Zprávy z úřadu / Výroční zprávy.
19.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
PÚ nemá uvedený vztah k žádné organizaci.
20.Poradní orgány a pracovní týmy zřízené předsedou PÚ:
Přehled viz odkaz
21.Poradci, konzultanti, analytici placení z veřejných prostředků:
Pro PÚ nepracují.
22.Poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní smlouvy:
Pro PÚ nepracují.
23.Advokáti a advokátní kanceláře:
Přehled viz odkaz.
24.Prodej nebo pronájem nemovitého majetku Puncovního úřadu:
Přehled viz odkaz.
25.Dotazy podle z. č. 106/1999 Sb. zveřejňované podle § 5 odst. 3
Dotazy jsou zveřejněny na samostatné stránce