Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Informace pro zákazníky s požadavky na tavení

Dne 1.2. 2016 byla na pracovišti PÚ v Praze uvedena do provozu nová indukční pec Indutherm, která má nahradit stávající plynovou pec. Je určena přednostně pro větší vsázky od 200g do 2000g (stříbro i zlato). Uvedené limity jsou pouze orientační a jsou závislé na konkrétním druhu materiálu, zejména na jeho tvaru a objemu. Pokud pracovník příjmu po poradě s tavičem usoudí, že se předložené množství do tavicího kelímku nevejde, navrhne zákazníkovi rozdělení materiálu do více položek. Nebude-li s tím zákazník souhlasit, materiál se mu vrátí.

Veškerý materiál z drahých kovů předložený k tavení musí být před vlastním přijetím zkontrolován, a to ze dvou důvodů:

1) Z hygienických důvodů je zakázáno přijímat zubní materiál se zbytky chrupu a další materiály ohrožující zdraví, zejména s obsahem kadmia, olova a rtuti.

2) Taví se pouze materiály takového charakteru, které lze s ohledem na technické vybavení tavírny zpracovat, tavit nelze zejména materiály s obsahem železa a s obsahem niklu ve stříbrných slitinách, jejichž tavením nelze dosáhnout homogenity slitků.

Materiál se kontroluje za použití rentgenové spektrometrie a zkontrolován musí být každý kus v položce.

Maximální hmotnost jedné položky materiálu k tavení je 2000 g.

Upozorňujeme naše zákazníky, že je třeba aby z výše uvedených důvodů počítali s časovou rezervou pro dobu nutnou k předběžné kontrole, která závisí na množství a charakteru materiálu.

Položky materiálu k tavení o hmotnosti více než 200 g lze přijmout nejpozději 1 hodinu před koncem otvírací doby.