Sazebník puncovních poplatků

Platný od 1. ledna 2004.
I.Zkoušení ryzosti zboží
a) tuzemské zboží za 1 g slitiny
01 stříbro (Ag) 0,50 Kč
15 a zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš 100,00 Kč
b) tuzemské a cizí zboží za 1 g slitiny
02 zlato (Au) 10,00 Kč
03 platina (Pt) 10,00 Kč
c) cizí, staré a opravené zboží za 1 g slitiny
04 stříbro (Ag) 1,00 Kč
15 za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš 100,00 Kč
d) staré a opravené zboží za 1 g slitiny
05 zlato (Au) 40,00 Kč
06 platina (Pt) 60,00 Kč
Poznámky:
a) poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady v předepsaném stavu nebo ryzosti,
b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním úřadem,
c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost předkladatele položku tuzemského či cizího zboží na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.
II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem
a) za každý kus zboží
07 Stříbrného 1,00 Kč
08 zlatého nebo platinového 5,00 Kč
b) za každé provedení opravy
09 doznačení nebo stornu značky 5,00 Kč
III. Kvalitativní zjištění kovu na zkušebním kameni
10 Ag, Au, Pt, obecný kov - za jedno vyzkoušení 30,00 Kč
30 Přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením 70,00 Kč
IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů (za každý kus zboží)
11 stříbro 40,00 Kč
12 zlato 60,00 Kč
13 platina 100,00 Kč
V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných klenotnických slitinách
14 Ag titračně nebo kupelací 60,00 Kč
17 Au kupelací 100,00 Kč
19 Au a Ag kupelací 150,00 Kč
20 Au ve slitinách s obsahem niklu 150,00 Kč
21 platina a platinové kovy - za každý kov 250,00 Kč
Poznámky:
a) poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované trojnásobné,
b) poplatky za opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je výsledek zkoušek nepříznivý.
VI. Ostatní analýzy drahých kovů
a) v kovových materiálech
22 stanovení stříbra 120,00 Kč
23 stanovení zlata kupelací 250,00 Kč
16 Stanovení zlata a stříbra kupelací 350,00 Kč
18 stanovení Au mokrou cestou 500,00 Kč
24 stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 1200,00 Kč
b) ve stěrech
25 stanovení stříbra 500,00 Kč
26 stanovení zlata 700,00 Kč
27 stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 1500,00 Kč
28 stanovení platinových kovů v katalyzátoru na nosiči 6000,00 Kč
47 stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči 1000,00 Kč
c) v roztocích a chemikáliích
48 stanovení stříbra 400,00 Kč
49 stanovení zlata 600,00 Kč
50 stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 1200,00 Kč
d) stanovení kovů metodou ICP-OES
51 jeden kov 1000,00 Kč
52 za každý další kov 400,00 Kč
e) stanovení alergenního niklu - (v současnosti se z technických důvodů neprovádí)
f) samostatně prováděné úpravy vzorků
55 stanovení sušiny 250,00 Kč
56 stanovení ztráty žíháním 250,00 Kč
Poznámka:
Poplatky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.
VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně stavení do slitku
31 Ag do 100 g 200,00 Kč
32 Ag nad 100 g do 1000 g 600,00 Kč
33 za každých dalších započatých 1000 g Ag 300,00 Kč
34 Au do 10 g pro účely dědického řízení 150,00 Kč
35 Au nad 10 g do 25 g 200,00 Kč
29 Au nad 25 g do 200 g 400,00 Kč
36 Au nad 200 g do 1000 g 800,00 Kč
37 za každých dalších započatých 1000 g Au 400,00 Kč
38 klenotnické slitiny Pt do 25 g 630,00 Kč
39 ostatní slitiny Pt do 25 g 1300,00 Kč
VIII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek
40 zkušební kyselina na Ag a Pt – za každých 50 ml 30,00 Kč
41 kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250 a 333/1000 - za 50 ml 15,00 Kč
42 veškeré druhy lučavky královské - za 50 ml 25,00 Kč
IX. Ostatní poplatky
44 vyřízení požadavku na provedení úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu 30,00 Kč
45 vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení 20,00 Kč
Správní poplatky
a) Ověření platnosti puncovní značky 20,00 Kč
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky 200,00 Kč
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky 40,00 Kč
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin 400,00 Kč
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky 100,00 Kč
Pozn.
- předmětem poplatku není: Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
- pokud není původní majitel značky prokazatelně nedostupný, je třeba přiměřeně doložit jeho souhlas s převodem.