Přehled povinně zveřejňovaných informací

Přehled informací povinně zveřejňovaných PÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. a podle usnesení vlády č. 381 ze dne 22. 5. 2013 - aktualizace k 3. 7. 2023
1.Úplný název povinného subjektu:
Puncovní úřad
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Puncovní úřad vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR 19/1993Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
3.Popis organizační struktury povinného subjektu:

Informace je obsažena na webových stránkách PÚ v části Organizační schéma

Seznam představených/vedoucích zaměstnanců, včetně kontaktů a CV:

předsedkyně Ing. Jana Davídková 225 982 101 CV
ředitel odb.puncovní inspekce Mgr. Josef Šťastný 225 982 102
ředitel odb. puncovní kontroly Mgr. Roman Kopečný 225 982 105
4.Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e - podatelna, datová schránka:
Informace je obsažena na webových stránkách PÚ v části Kontakty
Datová schránka: 3umaayk
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
ČNB, pob. Praha, č.ú.: 19-2728011/0710
6.Identifikační číslo organizace (IČ):
00002542
7.Daňové identifikační číslo (DIČ):
PÚ není plátcem DPH
8.Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
Informace je obsažena na webových stránkách PÚ v části Údaje o rozpočtu.
9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
 • Telefonicky podaná žádost (telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách PÚ v části Kontakty),
 • písemně podaná žádost (Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1, popř. podatelna),
 • žádost podaná datovou schránkou (id schránky: 3umaayk ),
 • elektronicky podaná žádost ().
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožadování anebo obdržet rozhodnutí:
 • Podatelna/sekretariát PÚ (Po, St 7:30 - 16:00 hod., Út, Čt 7:30 - 15:30 hod., Pá 7:30 - 14:00 hod.),
 • datová schránka PÚ (3umaayk),
 • elektronická podatelna PÚ ()
11.Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí PÚo odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti). Odvolání se podává u Úřadu a rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu do 15 dnů od předložení odvolání Úřadem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání Ministerstvo průmyslu a obchodu nerozhodne, má se za to, že vydalo rozhodnutí, kterým odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrzuje; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Odvolání lze podat:

 1. ústně do protokolu nebo písemně na adrese Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1;
 2. prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného zaručeným elektronickým podpisem;
 3. pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopis, telefax, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu), pokud bude do 5 dnů doplněn způsobem podle písmena a) nebo b).
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formuláře jsou umístěny na webových stránkách PÚ v části Formuláře.
13.Popis postupů (návody pro řešení životní situace):
Informace jsou obsaženy na webových stránkách PÚ v části Časté dotazy.
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 • Zákon č. 539/1992Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů ( č.19/1993 Sb., 127/2003 Sb., 157/2006 Sb. A 227/2009 Sb.);
 • Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 309/2002 Sb.;
 • Vyhláška č. 53 /1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky 364/2003 Sb.;
 • Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Uvedené i navazující předpisy jsou k nahlédnutí na webových stránkách PÚ v části Legislativa.

15.Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

ÚkonKč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé1,50
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé2,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé2,50
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé3,50
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné30,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné44,00
1 ks nenahrané disketycca. 15,00 - podle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CDcca. 35,00 - podle skutečných nákladů
Poštovné a balnédle aktuálního ceníku poštovních služeb
Každá započatá půlhodina práce100 Kč

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 50,-- Kč, lze ji poskytnout zdarma.

16.Interní protikorupční program Puncovního úřadu

Interní protikorupční program je zpracován v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, Rámcový rezortní protikorupční program, Rezortní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Akční plány pro boj s korupcí na jednotlivé roky. Cílem protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci PÚ. Podrobné informace týkající se boje proti korupci najdete na internetových stránkách www.korupce.cz.

Vaše podezření na korupční jednání související s činností Puncovního úřadu můžete oznámit na protikorupční e-mail .

Související dokument: Protikorupční program PÚ a Etický kodex úředníka

17.Schránka pro oznamování protiprávního jednání služebním úřadem

Dle § 205 písm.d) zákona 234/2014 o státní službě a v souladu s nařízením vlády 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je zřízena prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení. Prošetřovatel řeší pouze oznámení na protiprávní jednání pracovníků Puncovního úřadu.

Funkci prošetřovatele PÚ plní na základě ustanovení služebního orgánu Mgr. Jana Pužmanová, MBA.

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu Prošetřovatel, Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena „Oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání ve smyslu NV č. 145/2015 Sb.“ a je umístěna na dveřích na levé straně hlavní budovy Puncovního úřadu, Kozí 4, 110 00 Praha 1.

Oznámení je také možno prostřednictvím elektronické pošty zaslat na adresu . Tato adresa neslouží pro odeslání podání, dotazů, podnětů ke kontrole apod., k tomu je určena e-podatelna. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronické pošty bude kontrolován a vybírán každý pracovní den.

18.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
Informace jsou obsaženy na webových stránkách PÚ v části Zprávy z úřadu / Výroční zprávy.
19.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
PÚ nemá uvedený vztah k žádné organizaci.
20.Poradní orgány a pracovní týmy zřízené předsedou PÚ:
Přehled viz odkaz
21.Poradci, konzultanti, analytici placení z veřejných prostředků:
Pro PÚ nepracují.
22.Poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní smlouvy:
Pro PÚ nepracují.
23.Advokáti a advokátní kanceláře:
Přehled viz odkaz.
24.Prodej nebo pronájem nemovitého majetku Puncovního úřadu:
Přehled viz odkaz.
25.Dotazy podle z. č. 106/1999 Sb. zveřejňované podle § 5 odst. 3
Dotazy jsou zveřejněny na samostatné stránce