364

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 15. října 2003,

 

kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků
a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisůhttp://www.sbirka.cz/NOVE/tab.gifMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 písm. d) zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů:

Čl. I


http://www.sbirka.cz/NOVE/tab.gifVyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb. a vyhlášky č. 325/2000 Sb., se mění takto:

http://www.sbirka.cz/NOVE/tab.gifDosavadní příloha obsahující Sazebník puncovních poplatků se nahrazuje připojenou přílohou obsahující nový Sazebník puncovních poplatků.

Čl. II

 

Přechodné ustanovení


http://www.sbirka.cz/NOVE/tab.gifPoplatky za úkony Puncovního úřadu podle § 1 objednané před nabytím účinnosti této vyhlášky se vyberou podle dosavadního Sazebníku puncovních poplatků.

Čl. III


http://www.sbirka.cz/NOVE/tab.gifTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:

 

Ing. Urban v. r.

 

Příloha k vyhlášce č. 53/1993 Sb.

I.

Zkoušení ryzosti zboží 

a) tuzemské zboží za 1 g slitiny

01

stříbro (Ag )

0,50 Kč

15

za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš

100,00 Kč

b) tuzemské a cizí zboží za 1 g slitiny

02

zlato (Au )

10,00 Kč

03

platina (Pt)

10,00 Kč

c) cizí, staré a opravené zboží za 1 g slitiny

04 

stříbro (Ag )

1,00 Kč

15

za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš

100,00 Kč

d) staré a opravené zboží za 1 g slitiny

05

zlato (Au)

40,00 Kč

06 

platina (Pt)

60,00 Kč

Poznámky:

-poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady v předepsaném stavu nebo ryzosti,

-u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním úřadem,

-přetřídí-li Puncovní úřad na žádost předkladatele položku tuzemského či cizího zboží na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.

 

II.

Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem

a) za každý kus zboží

07

Stříbrného

1,00 Kč

08

zlatého nebo platinového

5,00 Kč

b) za každé provedení opravy

09

 doznačení nebo stornu značky

5,00 Kč

 

 

 

III.

Kvalitativní zjištění kovu na zkušebním kameni

10

Ag, Au, Pt, obecný kov - za jedno vyzkoušení

30,00 Kč

30

Přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením

70,00 Kč

 

IV.

Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů (za každý kus zboží)

11

stříbro 

40,00 Kč

12

zlato 

60,00 Kč

13

platina

100,00 Kč

 

V.

Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných klenotnických slitinách

14

Ag titračně nebo kupelací

60,00 Kč

17

Au kupelací

100,00 Kč

19

Au a Ag kupelací

150,00 Kč

20

Au ve slitinách s obsahem niklu

150,00 Kč

21

platina a platinové kovy - za každý kov 

250,00 Kč

Poznámky:

-poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované trojnásobné,

-poplatky za opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je výsledek zkoušek nepříznivý.

 

VI.

Ostatní analýzy drahých kovů 

a) v kovových materiálech

22 

stanovení stříbra 

120,00 Kč

23 

stanovení zlata kupelací

250,00 Kč

16

Stanovení zlata a stříbra kupelací

350,00 Kč

18

stanovení Au mokrou cestou 

500,00 Kč

24 

stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 

1200,00 Kč

b) ve stěrech

25

stanovení stříbra 

500,00 Kč

26

stanovení zlata 

700,00 Kč

27

stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 

1500,00 Kč

28

stanovení platinových kovů v katalyzátoru na nosiči 

6000,00 Kč

47

stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči 

1000,00 Kč

c) v roztocích a chemikáliích

48

stanovení stříbra 

400,00 Kč

49

stanovení zlata 

600,00 Kč

50

stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov

1200,00 Kč

d) stanovení kovů metodou ICP-OES

51

jeden kov 

1000,00 Kč

52

za každý další kov 

400,00 Kč

e) stanovení alergenního niklu

 

53

stanovení obsahu niklu

2000,00 Kč

54

Stanovení úbytku niklu

3500,00 Kč

f) samostatně prováděné úpravy vzorků

 

55

Stanovení sušiny

250,00 Kč

56

Stanovení ztráty žíháním

250,00 Kč

Poznámka: Poplatky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.

  VII.

Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně stavení do slitku

31

Ag do 100 g 

200,00 Kč

32

Ag nad 100 g do 1000 g  

600,00 Kč

33

za každých dalších započatých 1000 g Ag 

300,00 Kč

34

Au do 10 g pro účely dědického řízení

150,00 Kč

35

Au nad 10 g do 25 g 

200,00 Kč

29

Au nad 25 g do 200 g

400,00 Kč

36

Au nad 200 g do 1000 g 

800,00 Kč

37

za každých dalších započatých 1000 g Au 

400,00 Kč

38

klenotnické slitiny Pt do 25 g

630,00 Kč

39

ostatní slitiny Pt do 25 g 

1300,00 Kč

 

VIII.

Poplatky za ověření zkušebních pomůcek

40

zkušební kyselina na Ag a Pt – za každých 50 ml 

30,00 Kč

41

kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250/1000 a 333/1000 - za 50 ml 

15,00 Kč

42 

veškeré druhy lučavky královské - za 50 ml

25,00 Kč

 

IX. 

Ostatní poplatky 

44

vyřízení požadavku na provedení úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu

30,00 Kč

45

vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení 

20,00 Kč