Dotazy podle z. č. 106/1999 Sb. zveřejňované podle § 5 odst. 3

Přehled zodpovězených dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. - aktualizace k 20. 3. 2024

31) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 11. 1. 2024 datovou schránkou

Pěkný den pane Slámo,

velmi děkuji za rychlou reakci.

Přeci jen bych se rád ještě dotázal, jestli je možné dohledat, pro jakou osobu byla registrována výrobní značka, kterou jsem nalezl společně s puncovní značkou pro období Protektorátu (šachovnice):

Předpokládal jsem, že se jedná právě o Jaroslava Horejce

Odpověď:

Vážený pane Rešle,

značce, jejíž obrázek jste zaslal, by přesně odpovídal záznam z roku 1946, kdy se zaregistroval pan Hykš Josef z Prahy.

Dalším kandidátem je p. Hoffmann Jaroslav z Prahy. Registrace r. 1942. Této registraci předcházela registrace z roku 1918 na jméno Hoffmann Josef (asi otec). Výrobní značka u Josefa byl obdélník se zářezy. Jaroslav už měl jako značku hladký obdélník bez zářezů.

Pak tu máme kandidáty, kteří by se mohli podobat.

Horák Josef z Plzně. Registrace roku 1925. Značka obdélníková se zkosenými rohy.

Havel Jan z Rychnova nad Kněžnou. Registrace roku 1920. Značka obdélníková, ale písmo patkové.

Všichni kandidáti měli registraci ukončenou kolem r. 1950.

30) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 24. 10. 2023 datovou schránkou

Vážení,

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací za roky 2019, 2019, 2020, 2021 a 2022 (pro každý rok zvlášť) :

 • počet správních rozhodnutí, které vydal Puncovní úřad,
 • počet odvolání, která byla podána proti těmto rozhodnutím,
 • počet z těchto odvolání, která byla Puncovním úřadem vyřízena autoremedurou (§ 87 správního řádu),
 • počet z těchto dovolání, která byla odvolacím orgánem vyřízena zamítnutím a potvrzením napadeného rozhodnutí,
 • počet z těchto odvolání, která byla odvolacím orgánem vyřízena změnou rozhodnutí,
 • počet z těchto odvolání, která byla odvolacím orgánem vyřízena a zrušením rozhodnutí a vrácením k novému projednání a
 • počet z těchto odvolání, která byla odvolacím orgánem vyřízena zrušením rozhodnutí a zastavení řízení.

Odpověď:

ROKPočet Rozhodnutí
201834016x odvolání2x autoremedura1x zruš. odvol. org.
201926511x odvolání5x autoremedura0x zruš. odvol. org.
20201355x odvolání3x autoremedura0x zruš. odvol. org.
20211813x odvolání0x autoremedura0x zruš. odvol. org.
20222240x odvolání0x autoremedura0x zruš. odvol. org.

29) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 28. 2. 2023 datovou schránkou

Vážení,

V rámci projektu Platy úředníků (www.platyuredniku.cz), vás i v letošním roce žádáme na základě zákona č. 106/1999 Sb. a zejména pak jeho nové části § 8c – Informování o příjmech fyzických osob

(1) Povinný subjekt poskytne informaci o výši příjmu osoby, které poskytl nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů

a) jako

1. veřejnému funkcionáři, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů,

2. poradci prezidenta republiky, člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo

3. členovi svého statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, anebo

b) pokud žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace.

(2) Informace o výši příjmu podle odstavce 1 se poskytne v rozsahu jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok, před zdaněním a dalšími povinnými odvody za období podle obsahu žádosti. Při poskytování informace podle věty první se § 5 odst. 3 nepoužije.

o poskytnutí následujících informací:

 • Informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti(mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním,zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích* a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022).

*V případě úřadu tyto informace poskytněte za nejvyššího představitele instituce (ministr/vedoucí úřadu/ředitel úřadu) a za jeho přímé podřízené (náměstky/ředitele/vedoucí odborů nebo sekcí apod.). V případě subjektů jako jsou národní nebo státní podniky či akciové společnosti ve vlastnictví státu tyto informace poskytněte za nejvyšší představitele subjektu jako jsou předsedové a členové řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu společnosti. U organizací, které mají regionální/krajské kanceláře a pobočky a pobočka má alespoň dvou úrovňovou řídící strukturu, do seznamu zahrňte i vedoucího/řídícího/ředitele těchto poboček.

Prosíme o poskytnutí informací ve struktuře Instituce - Pozice – Rok – Plat bez odměn v hrubé výši – Odměny/bonusy v hrubé výši – Nefinanční bonusy – Počet odpracovaných měsíců za rok – Zdůvodnění mimořádných odměn, tedy tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce ve formátu MS Excel.

Vzhledem k tomu, že projekt Platy úředníků je dlouhodobý (tento projekt spustila v roce 2014 paní Kristýna Bašná MSc. PhD. A v roce 2020 převzal jeho provozování Hlídač státu, z.ú., do jehož náplně tato činnost spadá),získané informace tak jsou a budou zveřejňovány na webu www.platyuredniku.cz a tam i kontinuálně porovnány v čase, prosíme proto o zachování názvů jednotlivých pozic jako v loňském roce.

Vzhledem k tomu, že námi požadované informace nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než v rámci projektu Platy úředníků (na webu www.platyurednicku.cz), je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu, tedy plní funkci tzv. „společenského hlídacího psa“. Viz rozhodnutí NSS č.j. 2 As 88/2019-29.

Informace prosím zašlete datovou schránkou nebo e-mailem na níže uvedenou datovou schránku/e-mailovou adresu. V případě, že by poskytnutí informace vyžadovalo náklady převyšující v souhrnu 1.000,- Kč, prosím kontaktujte mne.

Odpověď:

InstitucePoziceRokPlat bez odměn v hrubé výšiOdměny/bonusy v hrubé výšiNefinanční bonusyPočet odprac. měsíců za rokZdůvodnění mimořád. odměn

Puncovní úřad

Předseda úřadu

2022

1.335.920

280.000

0

12

Příprava podkladů pro návrh rozpočtu PÚ na rok 2023 a střednědobý výhled, příprava materiálů na online jednání Puncovní rady, spolupráce s Sdružení hodinářů a klenotníků a organizace on-line semináře Puncovnictví v praxi; příprava materiálů na jednání PÚ zemí Visegrádské 4, účast na zasedání v Bialke Tatrzanske; příprava materiálů na jednání Konvence PÚ v Ženevě, organizace výjezdního školení pro zaměstnance PÚ v M. Lázních

Puncovní úřad

Ředitel odboru I

2022

847.380

135.000

0

12

kontrola odražků; proaktivní osobní účast na vyhledávání porušení puncovního zákona; mimořádná aktivita a kooperace s V4 inspektoráty na vymáhání českého puncovního zákona; aktualizace FB PÚ, předseda škodní komise

Puncovní úřad

Ředitel odboru II

2022

812.000

169.500

0

12

metrolog PÚ; přednáška pro pedagogy ana téma Puncovnictví v praxi na Středisku praktického vyučování; koordinace zaškolení, zaškolování, adaptační proces s novými zaměstnanci, komunikace s Českou Mincovnou, , příprava a tvorba nových příkazů ředitele; prezentace PÚ v rozhlasovém vysílání ČR2; intenzivní legislativní zácvik nových pracovnic v Plzni a související činnosti; řešení problematiky spojené s předkládanými novými typy zboží a s ní spojená práce na zakotvení do textů puncovní kontroly; prověřování nových prostor pro pracoviště HK, účast na Puncovní radě a V4; sjednocování pracovních postupů jednotlivých pracovišť PK v rámci OPK; pořádání seminářů Puncovnictví v praxi

28) Žádost o poskytnutí informací o Puncovním úřadu postoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu 29. 11. 2022 (č.j.: MPO 113192/2022 ze dne 29. 11. 2022)

Puncovní úřad obdržel dne 29. 11. 2022 od Ministerstva průmyslu a obchodu žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí:

 • organizační schéma, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše v aktuálním znění;
 • seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení v rozsahu jméno, příjmení, vznik a zastávaná funkce;
 • seznam externích poradců v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět a lhůty plnění, finanční objem;
 • výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 a 2021, plán rozpočtu na rok 2022 a 2023;
 • projekty a programy aktuální i na příští období;
 • seznam odborových organizací (název, IČO, sídlo, statutární zástupce) a kolektivní smlouva v aktuálním znění;
 • přijatá opatření v oblasti pomoci Ukrajině po 24. 2. 2022.

Odpověď

Puncovní úřad k výše uvedené žádosti sděluje:

1. Informace a materiály požadované v bodu 1. Žádosti, a to platné interní předpisy:

 • Služební předpis č. 1/2022 Organizační řád, č.j. PUNC 1087/2022 PÚ
 • Pracovní řád, č.j. PUNC 7820/2021 PER
 • Směrnice č. 6/2018 Spisový a skartační řád, č.j. PUNC 3828/2018

Vám zasíláme v listinné podobě.

Organizační schéma, resp. organizační struktura je přílohou Organizačního řádu. Puncovní úřad nemá vydán vlastní Etický kodex, zaměstnanci úřadu jsou vázáni služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance úřadu.

2. Seznam všech představených (vedoucích zaměstnanců) včetně data jejich zařazení na dané služební místo zasíláme v listinné podobě.

3. Seznam poradenských služeb v rozsahu uveřejněném na webovýchstránkách Puncovního úřadu zasíláme v listinné podobě.

4. Výroční zprávy Puncovního úřadu za období 2020 a 2021 v rozsahu uveřejněném na webových stránkách Puncovního úřadu zasíláme v listinné podobě. Rozpočet na rok 2022 zasíláme v listinné podobě, rozpočet na rok 2023 nemáme k dispozici (nebyl zaslán z úrovně MPO).

5. Puncovní úřad vykonává svou činnost na základě právních předpisů – zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkušení drahých kovů a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Úřad nerealizuje projekty a programy ve smyslu žádosti.

6. Puncovní úřad nemá odborovou organizaci, řídí se kolektivní smlouvou vyššího stupně.

7. Puncovní úřad nerealizoval vlastní opatření v oblasti pomoci Ukrajině. V této oblasti plnil pokyny nadřízeného stupně – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

27) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 22. 3. 2022 datovou schránkou

Trvám na tom, aby mé otázky byly řádně podle zákona otázku po otázce zpracovány a odpovězeny !!! Otázky nelze jednou větou svévolně odmítnout a takto ignorovat zákon !!! To Vám možná předvádí ta arogantní moc nahoře, že zákony pro ně neplatí. Avšak právě od toho se zákon nazývá zákonem, že platí pro všechny tedy i pro Vás. V zákoně je přesně popsáno, jak se otázky mají zpracovat. Za situace, kdy vláda, ke které jste zjevně loajální, bestiálně vraždí Vaše spoluobčany v ilegální spolupráci s tajnou službou Izraelského státu, tedy ozbrojenou moc a vše je kryto zločinnými a zrůdnými agenty na soudech v řadách soudců. V takové situaci je požadavek na řádné odpovědi právě od Vás, od Vaší instituce velmi přiměřený závažnosti situace, která již brzy povede nepochybně k sebeobranným operacím velmi inteligentních, vzdělaných a statečných Čechů sdružených pod vlajkou Národní Odbojové Rady (NOR). Jeden by mohl takový vývoj událostí zaměnit za válku, nebude to však pravá občanská válka Čechů proti Čechům, ale válka Čechů proti zločinecké mafii řízené okupační mocí židovské guerilly, která tu kompletně zkorumpovala stát a hlavně justici a maskuje se za jakoby českými státními úřady. Čechům kradou ve velkém plody jejich práce a životní prostředky, za těch třicet let to dosáhlo něco kolem tří bilionů Českých korun !!! V mnoha otázkách se ptám přímo na činnost Vaší instituce, není to žádný omyl. I vy jste povinni navíc v takto vážné situaci podle zákona odpovědět.

Odpověď:

Puncovní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předmětnou žádost posoudil a zjistil, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a proto žádost ODKLÁDÁ

Odůvodnění:

Puncovní úřad vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Jeho činnost je upravena zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů a navazujícími prováděcími právními předpisy.

26) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 19. 3. 2022 datovou schránkou

Vážené dámy a pánové,

Žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tento zákon hovoří o svobodě občanů a jejich právu na informace. Mluví tedy o zákonné povinnosti odpovědět občanům k vlastní činnosti orgánů a institucí veřejné moci. Tyto úřady musí být schopny své konání řádně vysvětlit, tedy musí být schopny své konání před občany obhájit.

Zákon o právech občanů na informace je ale stejně jako mnoho jiných zákonů ve světě pod správou VOZu arogantní mocí flagrantně porušován. A při porušování zákona asistuje ďábelská justiční mafie. Usvědčuje je prostý fakt, že takové porušování práva na informace je v mnoha státech nepřípustné a obdobný zákon je v jiných státech řádně respektován. Nikdo si tam ve veřejné funkci nemůže dovolit nic, co nedokáže veřejně před zraky přihlížejících obhájit. Tedy to, co se děje v Čechách pod správou vraždící židovské guerilly, nemá v civilizovaném světě obdoby. Snad nějaké nechvalné obdoby to mělo pouze u židovské vládnoucí guerily na Ukrajině, která nezákonně za masivní podpory židovské guerilly z Čech převzala v roce 2014 moc ma Ukrajině a výsledkem jsou tisíce mrtvých a válka. Dávno před Válkou však již Ukrajinu opustily milony Ukrajinců a světe div se, odcházeli nejčastěji právě do Ruska !!!

Připomínám, že vedení Národní Odbojové rady NOR, na svém zasedání z prosince 2021 deklarovalo, že vyvraždění České lékařské rodiny Rusových orgány VOZu, za masivního zneužití státní ozbrojené moci při spolupráci s izraelskou tajnou službou MOSSAD je dostatečným právním podkladem pro výkon trestů smrti u představitelů režimu a jejich kolaborantů.

Zavražděný plk. MUDr. Jaroslav Rus se obracel přímo desítkami trestních oznámení na všechny orgány VOZu, které podle zákona měly povinnost trestné činnosti zabránit. Měly povinnost zaevidovat důkazy a měly dle zákona povinnost seriózně a nezávisle vyšetřovat, vyslechnout svědky a svědectví zaznamenat. Když bylo zřejmé, že trestné činnosti se dopouští přímo orgány činné v trestním řízení, tedy státní zastupitelství a příslušníci policie a GIBSu, tak měly centrální úřady státu povinnost zajistit vyšetřování nezávisle z jiných krajů či přímo před parlamentní komisí.

Nic takového se nedělo. Plk. MUDr. Jaroslav Rus se marně obracel na další úřady veřejné moci a žádné nápravy se nedovolal až do chvíle, kdy orgány VOZu ve spolupráci s MOSSADem zorganizovali zákeřnou vraždu a únos jeho syna, který byl zcela nezákonně měsíce vězněn, zavlečen do zahraničí a mučen, přičemž zneužili i mikrovlnou zbraň k trvalému poškození zdraví, aby se nemohl vyjadřovat.

Proč o tomto neinformuje například Česká televize? Jsou desítky důkazů a svědků a přitom příslušníci Kučerova a Staňkova gangu, masoví vrazi, jsou ve vysokých státních funkcích a za cílené zrůdné vraždy jsou povyšováni a odměňováni, čím to asi bude? Za vraždy statečných Čechů si berou milionové odměny od Českých daňových poplatníků.

Je třeba zdůraznit, že orgány VOZu (Vlády Organizovaného Zločinu) působí v Čechách a zneužívají České zbraně pro vraždy nepohodlných Čechů zcela mimo jakékoliv zákonného zmocnění. Tedy tento zrůdný režim VOZu, jenž se vydává za oficiální zastoupení státu, nemá žádnou legitimitu a žádné Čechy nezastupuje, pouze židovská guerilla si podvody a cílenými vraždami uzurpovala nezákonně moc v Čechách, podobně jako to udělali i na Ukrajině, kdy židovský režim žida Volodymyra Zelenského byl režimem VOZu z Čech školen a všemožně podporován, zejména ukořistěnými zbraněmi Čechů.

Už chápete, proč režim Českého VOZu tak hystericky zuří, když jejich režim na Ukrajině končí?

Čechům tu vymývají mozek, že jde o Ukrajince, přitom ti jsou jako podlidi pouze zneužíváni k obraně režimu, který se snaží udržet u moci zuby nehty.

Vedení NOR deklarovalo, že zákonným způsobem v souladu s mezinárodním právem budou postiženi nikoliv pouze představitelé režimu VOZu, ale i jejich kolaboranti a profitanti. Tito darebáci často vražedně zaútočili na celé České rodiny.

Až tedy ztratí moc, tak rodiny představitelů či kolaborantů VOZu to musí pocítit tak, jako kdyby tito darebáci vražedně napadli přímo jejich vlastní rodiny. Nebude to tak, že budou vyvražďovat systematicky za darebáckého zneužití státní moci jiné rodiny, přičemž se nezastaví ani před starci, dětmi a těhotnými ženami a jak pro své rodiny budou žádat milost či říkat, ze přeci za nic nemohou. Ještě navíc je tu fakt, že jejich rodiny často žijí pouze a jedině z výnosů z té nejhorší trestné činnosti a doslova se topí v luxusu, ve kterém se rochní jako prasat v žitě, zatímco plno Českých rodin již nemá ani na základní potřeby.

Nelegální a zločinný režim VOZu bude dříve nebo později hrdinnými Čechy zlikvidován, již zašli příliš daleko a není cesty zpět. I kdyby pro ně viditelné síly odporu a vzdoru pozabíjeli, vždy přežijí Češi, kteří je nakonec dopadnou a jejich děsivé zločiny již nikdy zapomenuty nebudou.

Odpověď:

Puncovní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předmětnou žádost posoudil a zjistil, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a proto žádost ODKLÁDÁ.

Odůvodnění:

Puncovní úřad vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Jeho činnost je upravena zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů a navazujícími prováděcími právními předpisy.

25) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 18. 3. 2022 datovou schránkou

Vážené dámy a pánové,

V souvislosti s podivným a zjevně zločineckým vyjádřením vrcholného představitele nepochybně zrůdné zločinecké organizace VOZu, skrývající se jako vždy za znaky jakoby na oko Českého úřadu, tedy konkrétně státního zastupitelství, o svévolném zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce i Ruska a jeho představitelů, bych se ráda dotázala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na následující otázky:

1. Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle způsobený vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor byl řízenžidem Lazarem Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu Izrael či židovským představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž zkoumáno takzvanými orgány Vozu činnými v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestního činu?

2. je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si v roce 2014 na Ukrajině opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a v dalších zemích děsivých zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České orgány, ve skutečnosti orgány VOZu, zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory této židovské guerille pro podezření ze spáchání trestného činu?

Odpověď:

Puncovní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předmětnou žádost posoudil a zjistil, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a proto žádost ODKLÁDÁ.

Odůvodnění:

Puncovní úřad vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Jeho činnost je upravena zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů a navazujícími prováděcími právními předpisy.

24) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 4. 3. 2022 datovou schránkou

Vážené dámy a pánové,

V souvislosti s podivným a zjevně zločineckým vyjádřením vrcholného představitele nepochybně zrůdné zločinecké organizace VOZu, skrývající se jako vždy za znaky jakoby na oko Českého úřadu, tedy konkrétně státního zastupitelství, o svévolném zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce i Ruska a jeho představitelů, bych seráda dotázala podle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím na následující otázky:

1. Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle způsobený vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor byl řízenžidem Lazarem Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu Izrael či židovským představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž zkoumáno takzvanými orgány Vozu činnými v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestního činu?

2. je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si v roce 2014 na Ukrajině opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a v dalších zemích děsivých zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České orgány, ve skutečnosti orgány VOZu, zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory této židovské guerille pro podezření ze spáchání trestného činu?

Odpověď:

Dne 4. března 2022 obdržel Puncovní úřad žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odeslanou z datové schránky ysuim89. Ve výše uvedené žádosti jsou formulovány dva dotazy, ke kterým uvádíme:

Puncovní úřad vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Jeho činnost je upravena zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů a navazujícími prováděcími právními předpisy.

23) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 18. 10. 2021 datovou schránkou

Vážení,

Jsme studentkou posledního ročníku oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Do své bakalářské práce bych potřebovala zjistit následující údaje:

počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Dále bych potřebovala zjistit, počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Žádám o sdělení výše dotazovaných údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Odpověď:

V Puncovním úřadu máme k dnešnímu dni celkem 82 systemizovaných míst, z toho 72 služebních míst a 10 pracovních míst. 78 míst obsazených a 4 místa neobsazená.

Počty zaměstnanců v platových třídách přikládáme v tabulce:

Platová třídaPočty zaměstnanců

8

19

9

30

10

6

11

11

12

8

13

2

14

1

15

1

22) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 23. 2. 2021 datovou schránkou

Vážení,

Projekt platytopuredniku.cz, v rámci něhož jsme Vás loni žádali o platy nejvyšších státních úředníků, pokračuje i v tomto roce. V loňském roce byl projekt velmi úspěšný, jelikož jsme od drtivé většiny oslovených subjektů získali požadované informace, které najdete nově na portálu www.platyuredniku.cz, který provozuje Hlídač státu, z.s., a navazuje tak na spuštění projektu informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků ze strany paní Kristýny Bašné MSc. PhD.

Z tohoto důvodu si dovoluji se na Vás obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

 • Informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří

  a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho podřízenosti), nebo

  b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo

  c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo

  d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo

  e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu

  a to za kalendářní rok 2020 (vplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice za období 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020).

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít přiloženou tabulku formátu MS Excel.

Veřejně dostupné informace o platech nejvyšších státních úředníků zlepšují transparentnost veřejné správy v České republice, což je oblast veřejného zájmu.

Vzhledem k tomu, že informace tohoto druhu nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než na výše uvedené internetové adresewww.platyurednicku.cz (dříve www.platytopuredniku.cz), je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu (vynakládání veřejných prostředků na platy a odměny státních zaměstnanců). Tuto skutečnost konstatoval i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. Května 2020 č.j. 2 As 88/2019-29, dostupném na stránkách www.nssoud.cz, s čímž se plně ztotožnila navazující judikatura, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. srpna 2020, č.j. 1 As 250/2020-29.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 2 As 88/2019-29 uvedl ve vztahu k webu https://platyuredniku.cz, že se jedná o webovou stránku věnující se výhradně této problematice, s ojediněle širokým záběrem dožadovaných institucí (celkem 52 zvolených nejvýznamnějších orgánů veřejné správy), dlouhodobě (od roku 2014), přičemž všechna data jsou zpracována systematicky, umožňujíce vzájemné srovnání s dřívějšími údaji. Takovýto způsob zveřejňování poskytnutých informací, který v sobě zahrnuje taktéž jejich dílčí zpracování a efektivní prezentaci, je svého druhu ukázkovým případem plnění tzv. „společenského hlídacího psa“.

Vámi poskytnuté informace budou zveřejněny na veřejně přístupném internetovém portálu, určeném k informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu, jehož adresa je www.platyuredniku.cz. Stejně tak bude případně zveřejněn údaj o neposkytnutí informace.

Prosím o zaslání uvedených informací v anonymizované podobě, bude-li anonymizace nutná. Informace prosím zašlete datovou schránkou nebo poštou na níže uvedenou datovou schránku/adresu. V případě, že poskytnutí informace vyžadovalo náklady převyšující v souhrnu 1.000,- Kč, prosím kontaktujte mne.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

Odpověď:

InstitucePoziceRokPlatOdměny/BonusyNefinanční bonusyOdpracováno měsíců

Puncovní úřad

předseda

2020

1 313 250

329 000

12

Puncovní úřad

ředitel odboru

2020

833 722

169 000

12

Puncovní úřad

ředitel odboru

2020

817 921

229 000

12

Puncovní úřad

vedoucí oddělení

2020

601 330

188 800

12

Puncovní úřad

vedoucí oddělení

2020

650 649

188 000

12

Puncovní úřad

vedoucí oddělení

2020

509 630

188 500

12

Puncovní úřad

interní auditor

2020

596 062

166 000

12

Mimořádné odměny – příprava materiálů na mezinárodní konferenci v Gdaňsku, obnova akreditace chemické laboratoře, vydaná opatření k zajištění šíření covid-19, zabezpečení chodu úřadu v době pandemie, zavedení a zprovoznění rezervačního systému – online objednávání, příprava a realizace kvalifikačních zkoušek PÚ, metodická pomoc při aktualizaci interních předpisů, metodická pomoc při veřejných zakázkách, součinnosti při kontrole MPO, tvorba prezentačních a testových materiálů pro školení, zajištění agendy za dlouhodobě nemocnou kolegyni, příprava průběžných systemizací v roce 2020, manažer kvality, vytvoření projektu „friendly-government-package“ pro klienty v nouzovém stavu, aktualizace facebooku Puncovního úřadu, zajištění a koordinace výměny oken, malování a výměny podlahových krytin v Puncovním úřadu, příprava na komisi cenností, zajištění, účast a organizace výstavy „Sběratel“, součinnost při inventuře čárovými kódy, příprava a organizace kolokvia „Kupelace a titrace“, řešení problémů nových technologií v oblasti výroby šperků, finalizace zprávy o Palladiu země české …

21) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 30. 7. 2020 datovou schránkou

Vážená paní Dvořáčková,

S odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o archívnictví a spisové službě.

Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archívnictví a spisové službě, a zejména posun v této rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby u organizací státní správy, realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 2019, včetně stavu plnění akčních plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády č. 332 ze dne 13. května 2019.

Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace,

b) schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,

 1. informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,

c) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným správním úřadem na úseku archívnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly,

d) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální podobě.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti, obdržené dne 30. 7. 2020, o poskytnutí informací týkajících se výkonu spisové služby Puncovního úřadu (ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), Vám zasílám následující informace k jednotlivým bodům Vaší žádosti.

Požadované dokumenty:

a) platná verze Spisového řádu PÚ, viz příloha,

b) schválený Akční plán PÚ, viz příloha,

c) informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu zasíláme zprávu o plnění akčního plánu, viz příloha (Zpráva o plnění akčního plánu),

d) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly, v posledních letech (minimálně od roku 2012 takováto kontrola neproběhla a tudíž žádný protokol neevidujeme,

e) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální podobě, viz příloha.

20) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 22. 7. 2020 e-mailem na info@puncovniurad.cz

Dobrý den,

Podáváme tímto dotaz dle zákona

Tazatel upřesňuje, že se dotazuje na takové právní činnosti, které jsou zpravidla vykovávány právními specialisty ať již interními či externími. Takovými specialisty má tazatel na mysli pracovníky, kteří se poskytováním právních služeb zabývají většinu své pracovní činnosti. Tedy nikoliv například projektové manažery, které v rámci své práce například vysoutěží jednoduchou veřejnou zakázku, ale jejich práce spočívá v řízení projektů. Dále tazatel sděluje, že má na mysli všechny celkové mzdové náklady včetně odvodů všech pracovníků, jejíž prací je z velké části poskytování právních služeb.

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky a na dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních samospráv.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme Puncovní úřad Praha (dále jen „povinný“) o sdělení následující informací týkající se interních a externích právních a obdobných právních služeb jako například administrování výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a to v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2020. Žádáme o následující:

1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleněné na jednotlivé roky.

2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleněné na jednotlivé roky.

3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. IČ 28468414 a to rozčleněné na jednotlivé roky.

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky.

Odpověď:

Dobrý den,

v návaznosti na Vámi zaslaný dotaz si dovoluji Vás odkázat na informace uvedené na našich webových stránkách v sekci „Povinné informace“.

http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Seznam%20advokátů_2019.pdf – na tomto odkazu naleznete informace o nákladech vynaložených na externí právní služby v letech 2013 – 2019.

K dalším částem Vašeho dotazu uvádíme, že v rámci Puncovního úřadu nepůsobí interní zaměstnanec zabývající se právní činností.

S Vámi zmíněnou společností ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. IČ 28468414, Puncovní úřad nikdy v minulosti nespolupracoval a žádné náklady vůči ní tudíž vynaloženy nebyly.

19) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 10. 5. 2019 e-mailem na info@puncovniurad.cz

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na:

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky;

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních samospráv;

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních samospráv;

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a územních samospráv;

- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s cílem dosahovat pozitivních změn ve shora označených oblastech.

Podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, je stát odpovědný za vznik škody, kterou způsobil. Uvedený zákon v ů 17 zákona v odstavci 1, kde se praví: „Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo úřednímu postupuoprávněni.

Jednotlivé orgány subjekty veřejné zprávy jsou i z nejrůznějších důvodů pokutovány ostatními organy veřejné zprávy. Například Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení či Úřadem pro ochranu osobních údajů: ÚOOÚ, Nejvyšším kontrolním úřadem, orgány životního prostředí atak dále.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Puncovní úřad Praha (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací:

1. celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.

2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.

3. Celkovou výši pokut a obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.

4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám odpovídáme na vaše 4 otázky vyjmenované ve Vaší žádosti týkající se především počtu škod, finančních náhrad, sankcí, pokut vůči ostatním úřadům veřejné správy. Puncovní úřad má neboli vykazuje nulové hodnoty v požadovaném rozsahu tabulky pro roky 2014 – 2018.

18) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 25. 11. 2018 datovou schránkou

Vážení,

Dovolte mi, abych vás tímto požádal o součinnost v podobě poskytnutí informací relevantních z hlediska diplomové práce na téma „Přístup k informacím o platech veřejných zaměstnanců“, kterou zpracovávám na provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Práce si klade mj. za cíl zjistit, do jaké míry se liší ochota a praxe orgánů veřejné správy při poskytování informací o platech (včetně nenárokových složek platu) veřejných zaměstnanců dožádaných na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jinými slovy zkoumá, jakými úvahami a kritérii se řídí, popř. by se řídili, nejrůznější zaměstnavatelé z oblasti veřejné správy, pakliže by měly posoudit, zda by v případě konkrétní žádosti měly upřednostnit práva veřejnosti na přístup k informacím o platech veřejných zaměstnanců na jedné straně, nebo individuální zájmy dotčených zaměstnanců na straně druhé. Ve světle uvedeného bych si Vás dovolil zdvořile požádat o zodpovězení následujících otázek.

Byli jste v minulosti konfrontováni s žádostmi o poskytnutí informací o platech? Jakých kategorií zaměstnanců se týkala? Bylo žádosti vyhověno? Pokud nikoliv, z jakého důvodu byl přístup k informacím odepřen?

Jakými obecnými úvahami a kritérii se řídíte, nebo bystě se řídil/a, při rozhodování, zda informace o platech zaměstnanců poskytnout, či nikoli?

Považujete za důvodné rozlišovat, kdo je žadatelem o poskytnutí informace?

Považujete za důvodné rozlišovat, vůči jakým konkrétním zaměstnancům žádost směřuje s ohledem na jejich funkci, postavení či povahu jimi vykonávaných činností?

Jak budete posuzovat, zda nejde o zneužívající či šikanózní žádost, jejímž cílem je poškodit zájmy dotčených osob?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Byli jste v minulosti konfrontováni s žádostmi o poskytnutí informací o platech? Jakých kategorií zaměstnanců se týkala? Bylo žádosti vyhověno? Pokud nikoliv, z jakého důvodu byl přístup k informacím odepřen?

Ano, dotazování proběhlo v roce 2015, týkalo se pouze předsedy Puncovního úřadu. Žádosti bylo vyhověno.

Jakými obecnými úvahami a kritérii se řídíte, nebo bystě se řídil/a, při rozhodování, zda informace o platech zaměstnanců poskytnout, či nikoli?

Puncovní úřad je státní organizace a platové tarify (platová třída a platový stupeň) státních zaměstnanců se řídí nařízením vlády. Tyto informace jsou veřejné. Osobní příplatek státních zaměstnanců může být max. do výše 50% platového tarifu dle hodnocení státního zaměstnance. Osobní příplatek 100% platového tarifu může být přiznán zvlášť uznávanému odborníkovi.

Považujete za důvodné rozlišovat, kdo je žadatelem o poskytnutí informace?

Ne.

Považujete za důvodné rozlišovat, vůči jakým konkrétním zaměstnancům žádost směřuje s ohledem na jejich funkci, postavení či povahu jimi vykonávaných činností?

Ne.

Jak budete posuzovat, zda nejde o zneužívající či šikanózní žádost, jejímž cílem je poškodit zájmy dotčených osob?

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je naší povinností odpověď poskytnout.

17) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 30. 5. 2018 e-mailem na info@puncovniurad.cz

Žádost zaslaná e-mailem obsahovala tabulku k vyplnění týkající se nákladů na tiskárny, počtu zařízení a způsobu výběru dodavatele.

Odpověď:

Rok

Náklady tisk (Kč)

Počty (1)

Způsob výběru dodavatele

Náklady papír (Kč)

Náklady tiskárny (Kč)

A4, gramáže 80g/m

tiskárny a multifunk.grafické zařízení

tonery, cartrige a obdobný spotřební materiál

servis, údržba, opravy

specializ. SW a HW pro tisk

počet nakup. papírů A4

počet uživatelů využívají tiskárny

počet funkčních tiskáren a grafických zařízení

papír

tiskárny

Tonery

2015

0 Kč

60 238 Kč

397 70Kč

60 238 Kč

0 Kč

0

79

76

Office DEPOT

Elvira s.r.o. – veřejná zakázka na pronájem tiskáren leden2017

2015 – 1. SDZP družstvo, Tonersystem s.r.o., REAGA s.r.o.,C SYSTÉM CZ a.s. – vysoutěženo na e-trřišti

2016

36 246 Kč

50 377 Kč

615 188 Kč

50 377 Kč

0 Kč

212500

77

75

2016 – REAGA s.r.o., STEELMET s.r.o., Spolek Trendvozíčkářů Olomouc – vysoutěženo na e-tržišti

2017

67 680 Kč

474 440 Kč

70 865 Kč

43 252 Kč

0 Kč

380000

79

74

2017 – C SYSTÉM CZ a.s., STEELMET s.r.o., Spllek Trendvozíčkářů Olomouc – vysoutěženo na e-tržišti

16) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 22. 3. 2018 e-mailem na info@puncovniurad.cz

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

- Veškeré záznamy o činnostech zpracování podle článku 30 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Informace o mé sobě dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: konkrétní jméno, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby

Odpověď:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odpovídáme na požadované informace:

- povinnost vést záznamy o činnostech zpracování podle článku 30 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) se na Puncovní úřad nevztahují, neboť organizace zaměstnává méně než 250 osob.

15) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 4. 12. 2017 datovou schránkou

Jelikož jsme zaznamenali z veřejných zdrojů kusé informace, že některé veřejné instituce spolupracují s osobu usvědčeného plagiátora a bývalého gay pornoherce Jakuba Jandy (viz přílohy této žádosti). Tak za účelem vytvoření komplexnější obrazu rozsahu této spolupráce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, po Vašem úřadu (žádost je adresována většímu množství úřadů) požadujeme sdělení, zda vstoupil Váš úřad do nějakého smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z níže uvedených osob, popř. o tom s ní jednal, byl ze strany níže uvedených osob kontaktován či některá z těchto osob či její zástupce vystupovala na akci, na jejímž pořádání se podílel Váš úřad. Dále pak dle výše uvedeného zákona žádáme sdělení, zda Váš úřad obdržel od těchto osob nějaká podání či jim zasílal nějaké písemnosti.

V případě, že ano, pak náš spolek žádá o sdělení, o jaký vztah k Vašemu úřadu se u dané osoby jedná či jednalo a seznam veškerých písemností přijatých od těchto osob či jim doručovaných.

Seznam osob:

1. Jakub Janda, nar. 20. 12. 1990, bytem J. Plachty 2112/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (osoba identifikována též prostřednictvím příloh)

2. osoba vystupující pod jménem „Patrik Jakl“ (jedná se o pseudonym výše uvedeného Jakuba Jandy)

3. Evropské hodnoty z.s., IČO 26987627, se sídlem Ohnivcova 555/56 Braník, 147 00 Praha

4. Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO 04984471, se sídlem Ohnivcova 555/56 Braník, 147 00 Praha

5. Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO, z.ú., IČO 04160851, se sídlem Ohnivcova 555/56 Braník, 147 00 Praha

Odpověď:

Puncovní úřad se žádným s uvedených subjektů nespolupracuje a nejsou ani vedeni v registru subjektů podnikající s drahými kovy.

14) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 8. 3. 2017 datovou schránkou

Dobrý den,

Žádám o informaci, jaké zaměstnance a v jakých pozicích v organizační struktuře váš úřad zaměstnávaá. Žádám tedy o seznam zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení ve struktuře) ve strojově čitelném formátu dle 106/99 S.

Seznam zaměstnanců určitě máte nejen například z důvodu vyplácení mzdy/platu. Organizační strukturu byste měli mít zveřejněnou podle 106/99 Sb. také.

V případě nejasností se prosím ptejte

Odpověď na tuto datovou schránku

Odpověď:

Obsazenost systemizovaných míst

Příjmení

Kód OCE

Název OCE

Název SM

Titul

Jméno

PUNC

Puncovní úřad

Předseda Puncovního úřadu

Ing.

Jana

Davídková

Celkem

Puncovní úřad

20000

Odbor puncovní inspekce

Ředitel odboru puncovní inspekce

Mgr.

Josef

Šťastný

Celkem

Odbor puncovní inspekce

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Vedoucí oddělení centrálního inspektorátu

Ing.

Tomáš

Neuman

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Puncovní inspektor

Miloš

Menzl

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Puncovní inspektor

Ing.

Jan

Douša

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Vrchní puncovní inspektor

Mgr.

Roman

Kopečný

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Puncovní inspektor

Bc.

Roman

Doubek

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Referent výkonu státní správy

Věra

Šťastná

21000

Oddělení centrálního inspektorátu

Referent výkonu státní správy

Jana

Barborová

Celkem

Oddělení centrálního inspektorátu

22000

Oddělení regionálních inspektorátů

Vedoucí oddělení regionálních inspektorátů

Ing.

Miroslav

Šabaka

22000

Oddělení regionálních inspektorátů

Vrchní puncovní inspektor

Ing.

Petr

Sládek

22000

Oddělení regionálních inspektorátů

Vrchní puncovní inspektor

Ing.

Jan

Lindner

22000

Oddělení regionálních inspektorátů

Puncovní inspektor

Ing.

Vladimír

Pokorný

22000

Oddělení regionálních inspektorátů

Vrchní puncovní inspektor

Ing.

Jiří

Flídr

22000

Oddělení regionálních inspektorátů

Puncovní inspektor

Miroslav

Fadrný

Celkem

Oddělení regionálních inspektorátů

41000

Ekonomicko-správní oddělení

Vedoucí ekonomicko-správního oddělení

Iva

Motlíková

41000

Ekonomicko-správní oddělení

Referent výkonu státní správy

Marie

Číčelová

41000

Ekonomicko-správní oddělení

Mzdová účetní

Zdenka

Bílková

41000

Ekonomicko-správní oddělení

Referent majetkové správy

Barbora

Konblochová

41000

Ekonomicko-správní oddělení

Referent majetkové správy

Vladimíra

Dušková

Celkem

Ekonomicko-správní oddělení

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Vedoucí oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Bc.

Blanka

Dvořáčková

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Specialista technického rozvoje a zahraničních vztahů

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Specialista technického rozvoje a výpočetní techniky

Ing.

Jaromír

Klička

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Správce IT

Marek

Hubata

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Správce IT

Jiří Šnajdr

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Operátor VT, správce IT

Ing.

Lubomír

Sláma

42000

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

Referent zahraničních vztahu

Ing.

Miloslav

Pilecký

Celkem

Oddělení technického rozvoje a výpočetní techniky

50000

Odbor Jablonec nad Nisou

Ředitel odboru Jablonec nad Nisou

Ing.

Jaroslav

Farský

celkem

Odbor Jablonec nad Nisou

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Vedoucí oddělení Jablonec nad Nisou

Ing.

Michaela

Votočková

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Samostatný prubíř

Hana

Kavanová

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř

Lenka

Kožená

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř-asistent

Klára

Stránská

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř

Stanislava

Urbancová

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř

Milena

Vacková

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř

Irena

Kovářová

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Samostatný prubíř

Jana

Šabaková

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř

Zdeňka

Moravcová

51000

Oddělení Jablonec nad Nisou

Prubíř

Petra

Velebová

Celkem

Oddělení Jablonec nad Nisou

52000

Oddělení Východní Čechy

Vedoucí oddělení Východní Čechy

Ing.

Milan

Šrámek

52000

Oddělení Východní Čechy

Samostatný prubíř

Edita

Vlčková

52000

Oddělení Východní Čechy

Prubíř, čekanovatel

Ing.

Antónia

Píšová

52000

Oddělení Východní Čechy

Prubíř

Veronika

Bínová

52000

Oddělení Východní Čechy

Samostatný prubíř

Ludmila

Korecká

52000

Oddělení Východní Čechy

Samostatný prubíř

Marika

Vodvárková

Celkem

Oddělení Východní Čechy

60000

Odbor Morava

Ředitel odboru Morava

Ing.

Vlastimil

Bednařík

Celkem

Odbor Morava

61000

Oddělení Ostrava

Vedoucí oddělení Ostrava

Bc.

Dagmar

Mazurková

61000

Oddělení Ostrava

Prubíř

Hana

Janáčková

61000

Oddělení Ostrava

Prubíř

Jiřina

Halagačková

61000

Oddělení Ostrava

Samostatný prubíř

Jana

Pěchová

Celkem

Oddělení Ostrava

62000

Oddělení Brno

Vedoucí oddělení Brno

Alena

Kiliánová

62000

Oddělení Brno

Prubíř

Petra

Daniová

62000

Oddělení Brno

Prubíř, čekanovatel

Jana

Gavlasová

62000

Oddělení Brno

Prubíř

Pavla

Sejková

Celkem

Oddělení Brno

63000

Oddělení Západní Čechy

Vedoucí oddělení Západní Čechy

Ing.

Šárka

Lžíčařová

63000

Oddělení Západní Čechy

Prubíř referát Plzeň

Monika

Marešová

63000

Oddělení Západní Čechy

Samostatný prubíř

Jana

Maredová

63000

Oddělení Západní Čechy

Samostatný prubíř

Ludmila

Šimotová

Celkem

Oddělení Západní Čechy

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Vedoucí oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Vrchní prubíř

Ing.

Irena

Benešová

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř - specialista

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Monika

Kliková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Samostatný prubíř, tavič

Jiří

Roub

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř, tavič, údržbář

Miloš

Kobylka

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Samostatný prubíř

Ivana

Odarčenková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Samostatný prubíř

Radka

Vopálenská

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Daniela

Doležalová

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Hana

Jurová

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Miloslava

Rožníčková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Kateřina

Hošková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Dagmar

Pekárková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Samostatný prubíř

Jitka

Mojžíšová

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Samostatný prubíř

Hana

Chvílová

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř, čekanovatel

Jitka

Tulisová

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř specialista

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Samostatný prubíř

Marie

Daňková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Silvie

Korýdková

30000

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

Prubíř

Romana

Střížová

Celkem

Oddělení puncovní kontroly a zkušebních laboratoří Praha

11000

Personální oddělení

Vedoucí personálního oddělení

Bc.

Jaroslava

Růžičková

11000

Personální oddělení

Asistentka

Milena

Červenková

11000

Personální oddělení

Personalista

Ing.

Jolana

Novotná

11000

Personální oddělení

Personalista

Zorka

Marečková

Celkem

Personální oddělení

Celkem za organizaci 84

13) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 26. 8. 2016 datovou schránkou

Kolik správních žalob podal Puncovní úřad v letech 2012 – 2016?

Odpověď:

V letech 2012 – 2016 Puncovní úřad žádnou správní žalobu ke správnímu soudu nepodal.

12) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 1. 8. 2016 e-mailem

Jaké plné moci vydal Puncovní úřad v období od 28. 7. 2016?

Odpověď:

Obdrželi jsme od Vás informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K Vašemu dotazu sděluji, že Puncovní úřad ve Vámi uvedeném období, to je od 28. července 2016, žádnou plnou moc, kterou by zplnomocňoval jinou osobu či instituci nevydával.

11) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 28. 4. 2016 e-mailem

Dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám Puncovní úřad Praha, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech, které užíval povinný v letech 2015 a 2016:

1) Náklady na pohonné hmoty vozového parku úřadu. Informace stačí poskytnout formou souhrnné tabulky za jednotlivé faktury za rok 2015.

2) Náklady na mobilní komunikaci zaměstnanců úřadu. Informace stačí poskytnout formou souhrnné tabulky za jednotlivé faktury a výši nákladů v měsíčním rozdělení za rok 2015.

3) Náklady režijního materiálu kancelářských potřeb a papíru za rok 2015. Informace stačí poskytnout v souhrnné tabulce.

4) Informace o tisku:

  a. Informace o počtu vytisknutých stránek za rok 2015 a 2016. Informace stačí poskytnout v souhrnné tabulce zobrazující spotřebu papíru po měsících a rozdělení dle poboček.

  b. Informace o nákladech za tisk. Informace stačí poskytnout souhrnnou tabulkou.

Poskytnutí informací očekávám v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne žádosti. Preferuji doručení informací pouze elektronicky.

Odpověď:

Příloha

10) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 29. 2. 2016 e-mailem

Dobrý den,

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vašeho úřadu/ vaší organizace za posledních 12 měsíců? Kdy byl šéf jmenován do funkce?

2) Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků) dostal za posledních 12 měsíců? Pokud je to možné, prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce.

3) Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa ( plat včetně příplatků a odměn) v posledním roce jeh/ jejího působení ve funkci? Prosím uveďte jeho jméno a datum jmenování a datum odchodu z funkce.

4) Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu?

5) Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/ úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet financován?

6) Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)?

Odpověď:

1) Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vašeho úřadu/ vaší organizace za posledních 12 měsíců? Kdy byl šéf jmenován do funkce?

Průměrný měsíční plat předsedy Puncovního úřadu, Ing. Martina Novotného, činil za posledních 12 měsíců 92 750 Kč. Předseda Puncovního úřadu byl jmenován do funkce dne 7. Října 1999.

2) Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků) dostal za posledních 12 měsíců? Pokud je to možné, prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce.

Odměny za posledních 12 měsíců činily: 261 930 Kč. Vyplacení odměn bylo v tomto členění: 60 000 Kč – březen, 70 000 Kč – červen, 60 000 Kč – září, 71 930 Kč – prosinec.

3) Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa ( plat včetně příplatků a odměn) v posledním roce jeh/ jejího působení ve funkci? Prosím uveďte jeho jméno a datum jmenování a datum odchodu z funkce.

Údaje nejsou relevantní, vzhledem k tomu, že předchozí šéf Ing. Jiří kutil CSc. Odešel z funkce ředitele již v roce 1999.Ing. Kutil byl jmenován do funkce ředitele ve Státní zkušebně pro drahé kovy. Od 31. 12. 1992 pak dle zákona ČNR č. 19/1992 byla Státní zkušebna pro drahé kovy zrušena a vznikl Puncovní úřad. Ředitel Puncovního úřadu, odešel z funkce září 1999.

4) Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu?

Státní tajemník MPO.

5) Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/ úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet financován?

Rozpočet Puncovního úřadu na rok 2016 uvádím v příloze. Rozpočet Puncovního úřadu za rok 2015 můžete najít na webových stránkách úřadu. Puncovní úřad je organizační složkou státu. Veškeré výdaje jsou hrazeny výdaji státního rozpočtu a jsou hrazeny z rozpočtu Puncovního úřadu. Rozpočet schvalován na kalendářní rok, závazné ukazatele rozpočtu stanovuje nadřízený orgán – MPO.

6) Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)?

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za únor 2016 činí celkem 77 zaměstnanců, 66 pod služebním zákonem, a 11 pracovních míst pod zákoníkem práce.

Scan příloha k otázce č. 4)

9) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 26. 2. 2016 e-mailem

Dle zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme Puncovní úřad Praha, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu hardware (dále jen „HW“) a software (dále jen „SW“) za roky 2013, 2014, 2015 nebo jednotlivě za poslední tři roky:

1. celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný HW a počet takto nakoupené nebo pronajímané techniky. Uveďte sumu za jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty pracovních stanic (PC a NB). Dále na cenu a počty nakupovaných nebo pronajímaných serverů včetně operačních systémů a klientských přístupových licencí. Uveďte specifikaci takto nakoupené nebo pronajímané techniky.

2. celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný SW a počet takto nakoupených nebo pronajatých licencí. Uveďte sumu za jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty a druhy SW či licencí. Uveďte specifikaci takto nakoupeného nebo pronajímaného SW. V případě, že SW je nedílnou součástí HW, uveďte tuto skutečnost.

3. Celkové náklady na nakupované nebo pronajímané informační systémy (dále jen „IS“). Uveďte sumu za jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty a druhy IS. Uveďte specifikaci takto nakoupeného nebo pronajímaného IS. Uveďte cenu za licence placené třetím osobám (Oracle, MS a podobně). Uveďte ceny za implementaci a školení uživatelů. U každého IS uveďte, kolik uživatelů tento IS využívá.

4. Celkové náklady na elektronický systém spisové služby (dále jen „SS“). Uveďte sumu za jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty a druhy SS. Uveďte specifikaci takto nakoupeného SS. Uveďte cenu za licence placené třetím osobám (Oracle, UNIX, MS a podobně). Uveďte ceny za implementaci a školení uživatelů. U každého SS uveďte, kolik uživatelů tento SS využívá.

5. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy HW, včetně smluv SLA (Service Licence Agreement).

6. Celkový počet HW provozovaných k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 nebo za poslední tři roky.

7. celkový počet pracovníků, kteří využívají HW, k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 nebo za poslední tři roky

8. Sdělte totožnost hlavních dodavatelů SW a HW a uveďte, jak byli vybráni. Poskytněte kopii příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru.

Odpověď:

Příloha

8) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 7. 12. 2015 e-mailem

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych tímto rád požádal o následující informace:

1) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společnosti NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

2) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

3) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

Odpověď:

S níže uvedenými subjekty nejsme obchodně svázány.

7) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 1. 12. 2015 datovou schránkou

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Používáte právní informační systém CEDEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.)?

2. V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci č. 1:

2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?

2.2. Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis gold, popřípadě jiný?

2.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?

2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných prostředků?

2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, o sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?

2.6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?

Informace nám ve smyslu §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím, poskytněte v elektronické formě a zašlete na uvedenou elektronickou adresu pro doručování nebo do datové schránky. Pro odpověď s poskytnutou informací a minimalizaci administrativní zátěže je možné využít přiložený formulář.

Odpověď:

1. Používáte právní informační systém CEDEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.)?

Ano.

2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?

Nevyužíváme.

2.2. Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis gold, popřípadě jiný?

Ne.

2.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?

Codexis je určen pro 4 stálé dynamické přístupy na síti a přístup pro samostatný počítač.

2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných prostředků?

14.000,- Kč za rok + DPH

2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, o sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?

Smlouva je uzavřena od 20. 10. 2014

6) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 4. 8. 2015 písemně poštou

V souladu s ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bych Vás ráda požádala o poskytnutí níže uvedených informací, a to v členění pro jednotlivé roky 2011, 2012, 2013 a 2014:

1. Jaké kategorie pro materiál s obsahem drahých kovů používáte? Existuje pojmenování, nebo samostatná kategorie pro materiál s obsahem zlata do 0,05, do 0,333, do 14kt, do 22kt?

2. Počet analýz provedených na materiálu s obsahem zlata pod 0,05.

3. Počet analýz provedených na materiálu s obsahem zlata od 0,05 do 0,333 včetně.

4. Počet analýz provedených na materiálu s obsahem zlata nad 8kt do 14kt včetně.

5. Počet analýz provedených na materiálu s obsahem zlata nad 14kt do 22kt včetně.

6. Počet analýz provedených na materiálu s obsahem zlata nad 22kt.

7. Počet analýz provedených na investičním zlatě.

8. Počet analýz provedených na materiálech, které obsahovaly zlato, stříbro nebo platinu v neryzím stavu.

9. Počet registrovaných subjektů.

10. Počet subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů.

Odpověď:

Příloha

5) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 29. 6. 2015 e-mailem

Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Puncovní úřad, a k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun a ve struktuře viz příloha.

Dále žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Vašeho úřadu ke konci roku 2014 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu.

Odpověď:

Příloha

4) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 24. 4. 2015 e-mailem

Žádost o poskytnutí informací o nákladech na provoz tiskáren (přiložená tabulka – vyplněná v odpovědi).

Odpověď:

Rok

Náklady tisk (Kč)

Počty (1)

Náklady papír (Kč)

Náklady tiskárny (Kč)

A4, gramáže 80g/m

ostatní

tiskárny a multifunkční grafické zařízení

tonery, cartrige a obdobný spotřební materiál

servis, údržba, opravy

specializovaný SW a HW pro tisk

počet nakupovaných papírů A4

počet uživatelů využívají tiskárny

počet funkčních tiskáren a grafických zařízení

2012

66 500

1 500

0

286 000

80 000

0

435 000

80

56

2013

35 300

1 500

0

382 000

79 900

0

429 000

80

56

2014

65 800

1 000

64 300

726 000

79 900

0

432 500

80

57

3) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 11. 3. 2015 e-mailem

Žadatel se dotazoval na poskytovatele služeb Internet, pevných telefonických linek, mobilních telefonů a zařízení připojených k Internetu.

Odpověď:

Na základě vašeho požadavku ze dne 11. 3. 2015, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám po projednání s příslušnými pracovníky úřadu odpovídám takto:

 • Poskytovatelem služby Internetu pro náš úřad je firma Dial Telecom, a.s., smlouva je uzavřen na dobu neurčitou a cena za měsíc činí 25531,- Kč včetně DPH.
 • Pevných telefonických linek v současné době používáme 2 a 1 x ISDN30 pro připojení interní telefonní ústředny, cena za tyto služby se pohybuje okolo 10 tis. Kč
 • Mobilních telefonů na úřadu používáme 30 přístrojů, provozovaných na základě rezortní smlouvy uzavřené mezi nadřízenou organizací, tedy MPO ČR a O0 Czech Republic a.s. Vzhledem k tomu, že jsme pouze uživatelem služby a ne smluvní stranou, nejsme oprávněni sdělit ceny za tyto služby bez souhlasu nadřízené organizace a proto Vám doporučujeme obrátit se na MPO ČR.
 • Přístroje připojené na Internet nepoužíváme žádné.

2) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 16. 2. 2015 poštou

Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále je „InfZ), žádám o informace:

1. Kolik kontrolních nákupů realizoval Puncovní úřad v roce 2014.

2. kolik z těchto kontrolních nákupů v roce 2014 bylo realizováno na základě příkazní smlouvy.

3. jaké peněžní prostředky vyplatil Puncovní úřad v roce 2014 jednotlivým osobám jako odměnu za provedený kontrolní nákup na základě Příkazní smlouvy – jméno, příjmení a částka v Kč jednotlivé osobě.

Odpověď:

Na základě Vašeho požadavku, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám po projednání s příslušnými pracovníky úřadu odpovídám takto:

1) Puncovní úřad realizoval v roce 2014 celkem 30 anonymních kontrolních nákupů.

2) Všechny tyto nákupy byly provedeny na základě Příkazních smluv.

3) Celkem bylo vyplaceno 30krát 500,- Kč, tedy 15 tis. Kč. Konkrétní jména nakupujících osob neuvádíme ze dvou důvodů – protože by to mohlo narušit další anonymní kontrolní nákupy prováděné úřadem, a vzhledem k ochraně jejich osobních údajů.

1) Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržel Puncovní úřad dne 21. 3. 2014 poštou

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících údajů: (přiložený dotazník – vyplněná v odpovědi).

Odpověď:

1. počet zaměstnanců organizace:

a. V závěru roku 2009:94

b. V současnosti: 79

2. Jakým způsobem byla ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému v listopadu 2009:

 • Tato funckionalita nebyla zajištěna, organizace nevyužívala žádné dohledové služby
 • Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby byly součástí plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby)
 • Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace
 • Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívala software na základě licence GPL, instalaci, konfiguraci a provoz zajišťovali interní zaměstnanci organizace
 • Žádná z uvedených možnost

3. Jakým způsobem je ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému v současnosti:

 • Tato funkcionalita není zajištěna, organizace nevyužívá žádné dohledové služby
 • Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby jsou součástí plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby)
 • Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace
 • Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívala software na základě licence GPL, instalaci, konfiguraci a provoz zajišťovali interní zaměstnanci organizace
 • Žádná z uvedených možnost