Vyhláška č. 363/2003 Sb.,

kterou se provádí puncovní zákon.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 1, jakož i podle § 54 odst. 2 k provedení § 15 odst. 3, § 16 odst. 2 a 3, § 19 a § 27 odst. 1 písm. a) bodu 3 a písm. d) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Puncovní značky

§ 1

Puncovní značky na zlaté zboží zákonných ryzostí

(1) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé spodní části značky.

(2) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 986/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu půlkruhu s odseknutými rohy; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v levé spodní části značky.

(3) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v levé spodní části značky.

(4) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 750/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy kohouta hledícího vlevo v obrysu nestejnostranného pětiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé horní části značky.

(5) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 585/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy labutě hledící vlevo v obrysu protáhlého nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v levé horní části značky.

§ 2

Puncovní značky na stříbrné zboží zákonných ryzostí

(1) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé horní části značky.

(2) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 959/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v kruhovém obrysu s výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.

(3) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 925/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu nestejnostranného šestiúhelníka symetrického dle svislé osy, jehož horní vodorovná hrana je vyklenuta, doplněného výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.

(4) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé dolní části značky.

(5) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 835/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu lichoběžníka, jehož spodní vodorovná strana je vyklenuta; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v pravé dolní části značky.

(6) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 800/1000 (ryzost č. 5) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 5, umístěnou v pravé dolní části značky.

§ 3

Puncovní značky na platinové zboží

Puncovní značky na platinové zboží všech zákonných ryzostí mají společné vyobrazení stylizované královské koruny, v jejíž střední části dole je vynechán prostor pro vyznačení čísla ryzosti arabskou číslicí 0 až 4. Toto vyobrazení je umístěno

a)   pro ryzost 999/1000 (ryzost č. 0) v obrysu kruhu,

b)   pro ryzost 950/1000 (ryzost č. 1) v obrysu obdélníka, jehož horní strana je vyklenuta,

c)   pro ryzost 900/1000 (ryzost č. 2) v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty,

d)   pro ryzost 850/1000 (ryzost č. 3) v obrysu symetrického šestiúhelníka,

e)   pro ryzost 800/1000 (ryzost č. 4) v obrysu vzniklém částečným průnikem dvou kruhů stejného průměru.

§ 4

Puncovní značky na staré zboží nižší než nejnižší

zákonné ryzosti

(1) Puncovní značka na staré zlaté zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí umístěným písmenem "Z", jehož střední část je částečně zakryta alchymistickým znamením pro zlato (stylizovaná značka slunce). Toto vyobrazení je umístěno v oválném obrysu se dvěma pravoúhlými výsečemi na užších koncích.

 (2) Puncovní značka na staré stříbrné zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí alchymistickým znamením pro stříbro (stylizovaná značka měsíce), doplněným písmenem "S" v podobě stylizovaných vousů; toto vyobrazení je umístěno

v obrysu rovnoramenného trojúhelníka s krátkou horní základnou a otupenými rohy.

§ 5

Znaménka  "METAL"

Znaménka "METAL" jsou podle velikosti označované části tvořena nápisem "METAL" nebo "MET" nebo "M", psaným hůlkovými písmeny, umístěným v obdélníkovém nebo čtvercovém obrysu.

§ 6

Vyobrazení puncovních značek (§ 1 až 4) a znamének "METAL" je uvedeno v příloze této vyhlášky.

 

 

 

§ 7

Rozlišení puncovních značek

(1) Pro rozlišení pracoviště Puncovního úřadu, které puncovní značku vyrazilo, se užívají miniaturní písmena velké abecedy umístěná ve značce obvykle poblíž číslice vyznačující číslo ryzosti.

(2) Jednotlivým pracovištím Puncovního úřadu v České republice jsou přidělena následující písmena:


B - Brno

O - Ostrava

K - Červený Kostelec

Z - Plzeň

H - Hradec Králové

P - Praha

J  - Jablonec nad Nisou

R - Tábor

L - Olomouc

T - Turnov


 

Ryzosti pájek a složení klenotnických slitin

§ 8

(1) Ryzost pájky k pájení zlatého zboží nesmí být menší, než je ryzost pájeného zboží.

(2) Ryzost pájky k pájení stříbrného zboží musí být nejméně 600/1000 stříbra.

(3) Ryzost pájky k pájení platinového zboží musí být nejméně 585/1000 zlata.

(4) Pro pájení strojově vyráběné zlaté a stříbrné řetízkoviny je možno použít i pájku o nižší ryzosti, než je uvedeno v odstavcích 1 a 2, popřípadě pájku zcela z obecných kovů za předpokladu, že celková ryzost takto vyrobené řetízkoviny nepoklesne pod příslušnou zákonnou ryzost (§ 5 zákona).

 

§ 9

(1) Klenotnická slitina zlata může, kromě zlata, obsahovat stříbro, měď, zinek, mangan, nikl, železo nebo paladium.

(2) Klenotnická slitina stříbra může, kromě stříbra, obsahovat měď.

(3) Klenotnická slitina platiny může, kromě platiny, obsahovat paladium, zlato, měď, wolfram, nikl nebo kobalt.

Podrobnosti puncovní kontroly

§ 10

Předkládání zboží

Výrobce nebo obchodník oznamuje k puncovní kontrole druh, počet kusů, hmotnost a ryzost zboží na tiskopisech, které vydává Puncovní úřad; pokud je předkladatelem jiná osoba, vyplní tiskopis Puncovní úřad.

§ 11

(1) Trvanlivé označení puncovní značkou na zboží se provádí mechanickým otiskem razidla, nebo souhlasí-li s tím předkladatel, laserovým vypálením.

(2) Má-li se zboží zhotovené z více drahých kovů trvanlivě označit různými puncovními značkami, umístí se odpovídající značka na příslušnou část zboží; není-li to možné, umístí se značky částečně přes sebe, a to napřed značka kovu, kterého je méně.

(3) Porušením plomby (§ 20 odst. 4 zákona) ztrácí úřední označení zboží trvale platnost.

(4) Osvědčení (§ 20 odst. 4 zákona) obsahuje popis zboží, jeho hmotnost, zjištěnou ryzost a kov a otisk úředního razítka. Osvědčení platí pouze pro zboží, ke kterému bylo vydáno.

§ 12

Hmotnostní limit

Za zboží o velmi nízké hmotnosti, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona], se považuje zboží, u něhož hmotnost drahého kovu v jednom samostatném kusu nepřesahuje 0,5 gramu u zboží zlatého a zboží platinového a 3 gramy u zboží stříbrného.

§ 13

Staré zboží

Starým zbožím, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. d) zákona], jsou

a)   medaile a plakety ražené do roku 1939, pokud nejsou součástí zboží v pevném spojení (například pájením nebo nýtováním),

b)   medaile a plakety ražené do roku 1992 Státní mincovnou v Kremnici a označené mincovní značkou, která se sestává z velkého písmene "K" umístěného ve vyšrafovaném osmiúhelníku.

§ 14

Označování slitků

Slitky drahých kovů do hmotnosti 50 gramů označí Puncovní úřad pouze úředním znakem, slitky o hmotnosti 50 až 1500 gramů i číslem slitku a slitky o hmotnosti nad 1500 gramů též údajem ryzosti a hmotnosti.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

2.   Vyhláška č. 324/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

Ministr:

 

Ing. Urban   v. r.


Příloha vyhlášky č. 363/2003 Sb.

 

ČESKÉ  PUNCOVNÍ  ZNAČKY

pro zlaté, stříbrné a platinové zboží

 

 

 

      ZLATO                         STŘÍBRO                          PLATINA

 

                        ryzost                                            ryzost                                         ryzost

            999/1000                       999/1000                     999/1000

 

          986/1000                      959/1000                   950/1000

 

         900/1000                         925/1000                 900/1000

 

         750/1000                    900/1000                 850/1000

 

   585/1000                     835/1000            800/1000

 

                                                                800/1000

 

 

 

STARÉ ZBOŽÍ NIŽŠÍ NEŽ NEJNIŽŠÍ ZÁKONNÉ RYZOSTI                                       ZNAMÉNKA “METAL“

                                                                                          METAL         MET        M 

       ZLATO                                                    STŘÍBRO