Dohoda o umožnění internetových kontrolních nákupů

Zúčastněné strany

Jméno/Obchodní firma (dále jen "firma")
Zastoupený (á):
Bydliště/Sídlo:
Rodné číslo:
Bankovní spojení: IČO:
E-mail:
WWW:
Identifikace (vyplní PÚ):
a
Puncovní úřad (dále jen "úřad")
Zastoupený: ing. Miloslavem Pileckým
Sídlo: Kozí 4
11000 Praha 1 – Staré Město
Bankovní spojení: 2728-011/0710 ČNB Praha 1 IČO: 00002542

se dohodly takto:

I.

Předmětem této dohody je úprava režimu kontrolních internetových nákupů, které za účelem kontroly dodržování podmínek stanovených zákonem č. 539/92 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), (dále jen "PZ") bude provádět úřad ve firmě.

II.

1. Firma souhlasí s prováděním kontrolních nákupů a umožní úřadu u zboží ve smyslu §3 odst1. písm. a PZ (dále jen "zboží") s okamžitou platností kontrolní nákupy. Počet nákupů se předpokládá nejvýše pět ročně.

2. Kontrolním nákupem se rozumí internetový nákup zboží prostřednictvím "zkušebního spotřebitele", t. j. takovým způsobem, že nebude zřejmé, že nákup provádí úřad.

3. Umožněním nákupu se rozumí postup, že do2měsíců od okamžiku zaplacení zboží je firma přijme zpět a vrátí na určený účet úřadu částku, kterou za zboží přijala, prohlásí-li úřad, že se jednalo o kontrolní nákup a odevzdá-li nepoškozené zboží firmě zpět s protokolem o provedení kontrolního nákupu a s uvedením jeho výsledku.

III.

1. Úřad do dvou týdnů po podepsání dohody uvede firmu na veřejném úředním seznamu internetových klenotnických firem,připravených podrobit se režimu kontrolních internetových nákupů (dále jen"seznam").

2. Seznam bude v aktuální podobě trvale zveřejněn na webové stránce úřadu. Na všech pracovištích úřadu, sloužících pro styk s veřejností, bude na požádání k dispozici. Zároveň bude trvale umístěn na úřední desce v sídle úřadu.

IV.

1. Úřad souhlasí s tím, že firma umístí na své internetové stránky, kde nabízí zboží, hypertextový odkaz na webové stránky úřadu.

2. Firma se zavazuje, že tak učiní do dvou měsíců od podpisu této dohody. Forma odkazu může být po dohodě obou stran specifikována tak, aby odkaz přímo informoval zákazníka, že firma je uvedena na seznamu.

V.

Úřad povede trvalou informační a vysvětlovací kampaň poskytováním informací na svých pracovištích pro styk se zákazníky, na svých webových stránkách a působením ve sdělovacích prostředcích.

Kampaní objasní, že na seznamu uvádí pouze firmy,které obchodují se zbožím na internetu, podrobují se režimu kontrolních nákupů a nejsou u nich zjišťovány závady. Uvede, že tyto firmy získaly důvěryhodnost tím,že se dobrovolně podrobily režimu kontrolních nákupů a lze je tedy kontrolovat ve smyslu PZ.

VI.

Při zjištění opakovaných nebo zvláště závažných závad nebo porušení PZ úřad firmu ze seznamu vyřadí a právo používat odkaz podle bodu IV. firmě dočasně nebo trvale odejme.

VII.

Každá ze zúčastněných stran hradí svoje náklady na balné, pojistné a poštovné nebo obdobné náklady na jiný způsob dopravy zboží v rámci kontrolních nákupů a svoje další náklady související s agendou kontrolních nákupů.

VIII.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma zúčastněnými stranami.

2. Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech stejné platnosti, z nichž po jednom obdrží každá ze zúčastněných stran.

3. Jakékoliv změny týkající se dohody mohou být učiněny pouze písemně a musí být podepsány oběma zúčastněnými stranami.

4. Při opakovaném nebo obzvláště závažném porušení podmínek stanovených PZ (viz čl. VI) může úřad vypovědět dohodu okamžitě. Jinak pro výpověď dohody platí jednoměsíční výpovědní lhůta.

5. Zúčastněné strany prohlašují, že si dohodu přečetly, že jí rozumějí, že nebyla sjednána s postranními úmysly ani vtísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s ní připojují své právoplatné podpisy.

V ……………………………… dne ……………………………… V Praze dne ………………………………
………………………………………………………………
Firma
………………………………………………………………
Úřad